Správne konania

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu MsÚ Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, odbor výstavby a životného prostredia, alebo elektronicky na adresu dana.pozorciakova@vrutky.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.
Potvrdenie záujmu urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

 

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania Predmet konania
260/2020 20.1.2020 20.1.2020 27.1.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 1ks drevín na parcele č. KN C 3211/40 v k. ú. Vrútky
299/2020 24.1.2020 27.1.2020 3.2.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 3 ks drevín a 530m 2 kríkov na parcelách č. KN C331/7, 331/1, 658/42 v k. ú. Záturčie a 1859/5 v k. ú. Martin
2301/2020 24.1.2020 27.1.2020 3.2.2020 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 5 ks drevín na parcele č. KN C 3211/48 v k. ú. Vrútky