Vzdelávanie a voľný čas vo VrútkachŠkoly a školské zariadenia vo Vrútkach


Materská škola Ulica francúzskych partizánov 19, Vrútky
Školský vzdelávací program „Paletko“
  Štvortriedna MŠ s kapacitou detí 94 a celodennou starostlivosťou
Prevádzka Od: 6,00 do: 16,30 hod.
Riaditeľka Bc. Mariana Markovičová
Nepedagogické pracovníčky Vedúca ŠJ: Eva Kišidajová
Hlavná kuchárka: Janka Kalinová
Kuchárka: Lenka Eliášová
Školníčka: Iveta Podhorská
Upratovačky: Ivana Klínovská, Miriam Brisudová
Číslo telefónu 043 4284120
e-mail mspaletko@gmail.com
web www.mspaletko.sk
1. trieda
učiteľky
B trieda Stonožka
Mgr. Miroslava Bočová – triedna učiteľka
a Mgr. Ľubica Mafková
2. trieda
učiteľky
C trieda Žabky
Veronika Búňová – triedna učiteľka
a Bc. Lenka Maťúsová
3. trieda
učiteľky
A2 trieda Včeličky
Bc. Nikola Ujčeková - triedna učiteľka
a Monika Novotná
4. trieda
učiteľky
A1 trieda Sovičky
Lucka Kňazková - triedna učiteľka
a Bc. Mariana Markovičová
Zameranie: Materská škola svojim zameraním rozvíja kultúrne povedomie a estetické cítenie detí. Prostredníctvom moderného výtvarného umenia skvalitňuje a obohacuje cestu poznávania a komplexne rozvíja osobnosť dieťaťa. U detí sa vytvára pocit sebauspokojenia prežívaním kladného pocitu z výtvarných aktivít, pomocou ktorých uľahčuje a spríjemňuje cestu učenia sa. Vytvárame základy zdravého životného štýlu a zodpovedného vzťahu k životnému prostrediu, základy environmentálneho cítenia, vedomia a konania. Snažíme sa humánnym prístupom všetkých zamestnancov, priateľského a podnecujúceho prostredia optimálne a zdravo rozvíjať osobnosť dieťaťa a pripraviť ho na vstup do ZŠ.
Projekty: "Paletko separuje" – projekt s environmentálnym zameraním a „Škola priateľská k deťom“ – projekt realizovaný v spolupráci UNICEF, vnútorné projekty MŠ - S Paletkom bezpečne na ceste i na chodníku, Hravo – Zdravo, Paletkove pracovité ručičiky, S Paletkom za rozprávkami, Zdravý chrbátik.
Krúžky: Cvičíme a hráme sa, výtvarný, hravá angličtina.
Nadštandardné aktivity: Plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, škola v prírode,
eko - vychádzky a výlety do prírody, aktivity v rámci projektu Škola priateľská deťom, exkurzie, kultúrno-spoločenské podujatia, karneval, hra na zobcovu flautu...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2018/2019

 

 

Materská škola Ulica nábrežná 2 A, Vrútky
Školský vzdelávací program „Margarétka“
  Štvortriedna MŠ s počtom detí 89 a celodennou starostlivosťou
Prevádzka Od: 6,00 do: 16,30 hod.
Riaditeľka Anna Nagyová
Nepedagogické pracovníčky Vedúca ŠJ: Bc. Oľga Chovancová
Hlavná kuchárka: Alena Lukačovičová
Kuchárka: Andrea Stupianska, Tatiana Holecová
Školníčka: Dana Jarjasová
Upratovačky: Mária Burdejová, Viera Lenártová
Číslo telefónu 043 4281531
e-mail ms.vrutky.margaretka@gmail.com
web www.msmargaretka.webnode.sk
A. trieda
učiteľky
veková skupina 4-5 ročných detí
Janka Kyselová – triedna učiteľka
a Alena Hrubošová
B. trieda
učiteľky
veková skupina 3-ročných detí
Dáša Kalinová – triedna učiteľka
a Ružena Droppová
C. trieda
učiteľky
veková skupina detí od 3 do 4 rokov
Bc. Ivana Veselovská
a Anna Nagyová – riaditeľka MŠ, triedna učiteľka
D. trieda
učiteľky
veková skupina detí od 5 do 6 rokov
Monika Krivková
a Bc. Ivana Marošová – triedna učiteľka
Zameranie:
Environmentálna výchova. Rešpektovanie osobitosti a jedinečnosti každého dieťaťa. Cez environmentálne cítenie viesť dieťa k správnemu spôsobu života, vypestovať u neho základné návyky ekologického správania. Zároveň sa škola zameriava na emocionalizáciu detí v súvislosti so zrelou osobnosťou budúceho predškoláka.
Využívanie dostatočného pohybu v novovytvorenej telocvični, pobytu na školskom dvore - vytvorené dopravné ihrisko. Pohybom k odbúraniu obezity a upevneniu zdravia a zdravého vývoja dieťaťa.
Krúžky: Anglický jazyk, hry na interaktívnej tabuli, tanečný - moderné tance, ľudové tance, výtvarný, športový krúžok v telocvični ZŠ Spojenej školy.
Nadštandardné aktivity: Plavecký kurz, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, školské výlety, kultúrno-spoločenské podujatia, aktivity s rodičmi - dopravné ihrisko, akadémia – 40.r.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2018/2019

 

 

Materská škola Ulica Sv. Cyrila a Metoda 64, Vrútky
Školský vzdelávací program „Zvedavé sovíčatá“
  Štvortriedna MŠ s počtom detí 76 a celodennou starostlivosťou
Prevádzka Od: 6,00 do: 16,30 hod.
Riaditeľka Mgr. Zuzana Gajdošová
Nepedagogické pracovníčky Vedúca ŠJ: Bc. Oľga Chovancová
Hlavná kuchárka: Anna Lamošová
Kuchárky: Anna Pekárová, Monika Stoláriková
Školníčka: Lenka Karcolová
Upratovačky: Ida Bajanová, Danka Šnírovská
Číslo telefónu 043 4281582
e-mail zvedave.sovicata@gmail.com
web mscyrilaametodavrutky.sk
A. Lienky
učiteľky
veková skupina detí 2-3
Mgr. Lucia Dávidíková – triedna učiteľka
a Bc. Radomila Jankovičová
B. Slniečka
učiteľky
veková skupina detí 4-5
Mgr. Miroslava Kleskeňová – triedna učiteľka
a Mgr. Zuzana Gajdošová
C. Mackovia
učiteľky
veková skupina detí 5-6
Zuzana Cyprichová – triedna učiteľka
a Bc. Katarína Čanádyová
D. Sovičky
učiteľky
veková skupina detí 3-4
Ľubica Soláriková – triedna učiteľka
a Lucia Kečkéšová
Zameranie a činnosti: Názov vzdelávacieho programu "ZVEDAVÉ SOVÍČATÁ" obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať ríšu zvierat, prírodu. Sova je symbolom múdrosti - veď aj v rozprávkach a bájkach sa všetky zvieratká obracajú o pomoc a radu na najmúdrejšieho vtáčika, sovu. Preto veríme, že naše deti budú odchádzať z našej školy obohatené o mnohé vedomosti z oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Budeme podporovať a rozvíjať ich schopnosti a zručnosti a tým utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie, na život v spoločnosti.
Regionálna výchova a ľudové tradície - Uplatňovanie regionálnych prvkov pre aktívne rozvíjanie detskej osobnosti v rámci edukačného procesu. Cieľom je pripraviť podmienky na ochraňovanie a podporu tradičnej ľudovej kultúry, jej uchovanie a zvýšenie úcty a posilnenie vedomia spoločnosti v jej význame.
Environmentálna výchova - viesť deti k poznaniu podstaty ekologických zákonitostí, k rozvíjaniu estetického cítenia a formovanie citového, humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia.
Projekty: "Medvedík NIVEA" a "Týždeň zdravej výživy".
Krúžky: Folklór – ľudové tradície, tanečný, výtvarný, oboznamovanie sa s výpočtovou technikou, angličtina.
Nadštandardné aktivity: Plavecký a lyžiarsky výcvik, škola v prírode, školské výlety, kultúrno-spoločenské podujatia, športové aktivity.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za rok 2018/2019

 

 

Centrum voľného času DOMINO
Sídlo Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky

Riaditeľka Mgr. Helena Palčová
Číslo telefónu 043 4281580
e-mail cvcdomino@pobox.sk
Ďalšie informácie
priamo na web stránke
http://www.cvcdomino.edupage.org
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Centre voľného času DOMINO v školskom roku 2018/2019

 

 

Základná umelecká škola Frica Kafendu
Sídlo Ulica Sv. Cyrila a Metoda 20, Vrútky
Riaditeľ Mgr. Silvia Rešetárová
Číslo telefónu 043 4281395
e-mail zusfkvrutky@azet.sk
Ďalšie informácie
priamo na web stránke
http://www.zusfkvrutky.sk/
Zameranie: Škola je zameraná na rozvoj talentu a osobnosti dieťaťa od predškolského veku až po vysokoškoláka. Žiaci majú možnosť umelecky rásť prostredníctvom ŠVP v štyroch odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno – dramatický. Hlavnou devízou školy je individuálny prístup ku každému žiakovi, rozvoj jeho emocionálnej stránky, tak dôležitej v súčasnej dobe. Rozvoj kreativity, tvorivosti, kritického myslenia, príprava na stredné a vysoké školy umeleckého a pedagogického zamerania. Cieľom školy je prostredníctvom umenia vychovať kultúrnych ľudí, ktorí si ctia tradície, hodnoty a robia tento svet krajším.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Frica Kafendu vo Vrútkach za školský rok 2018/2019

 

 

Základná škola Hany Zelinovej
Sídlo Ulica Čachovský rad 34, Vrútky
Riaditeľ Mgr. Ľubica Procházková
Číslo telefónu 043 4284119 - riaditeľka školy
  043 4282104 - tajomníčka
  043 4282186 – vedúca ŠJ
e-mail zshzelinovej@gmail.com
Ďalšie informácie
priamo na web stránke
http://zshzelinovej.edupage.org
Zameranie:
- vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka
- nemecký alebo ruský jazyk pre všetkých žiakov od 6.ročníka
- rozšírené vyučovanie telesnej výchovy a informatiky
- digitálne jazykové laboratórium
- interaktívne tabule vo všetkých triedach
- interaktívny online vzdel. systém ALF využívaný na vyučovaní aj domácu prípravu
- výsledky v celoslovenskom testovaní dlhodobo nad republikový priemer
- školský časopis Čacháčik
- organizovanie tematických výletov a exkurzií, škôl v prírode, plaveckých a lyžiarskych výcvikov
Vyhodnocovacia správa za školský rok 2018/2019

 

 

Spojená škola na Ulici M.R.Štefánika
Sídlo Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
Základná škola a Gymnázium J.C. Hronského
Materská škola
Riaditeľ PaedDr. Erika Repková
Číslo telefónu 043 4282119 - riaditeľka školy
  043 4283838 – materská škola
  043 4281296 – riaditeľka ŠJ
e-mail spojenaskolavrutky@gmail.com
Ďalšie informácie
priamo na web stránkach
https://www.spojenaskolavrutky.sk/
https://www.zsstefanikvrutky.edupage.org
https://gymvrutky.edupage.org/
Spojená škola na Ul. M.R. Štefánika 1 – materská škola
Zameranie:
ŠkVP „Štvorlístok“ je vnímaný ako symbol šťastia, ktorý sme poňali na pôde našej MŠ v striedaní štyroch ročných období: jari, leta, jesene a zimy, v podobe striedania radosti, lásky, úcty a pochopenia, ktoré deti pri pobyte v našej MŠ prežívajú. Rozľahlý areál Spojenej školy, ktorej súčasť tvorí aj naša MŠ, je dokonalou pôdou pre vlastné zameranie v oblasti environmentálnej výchovy a pohybovej výchovy a formuje osobnosť dieťaťa v týchto podmienkach v oblasti fyzického ako aj intelektuálneho rozvoja.

Spojená škola na Ul. M.R. Štefánika 1 – základná škola
Zameranie školy, škola ponúka:

- kvalitnú VVČ zameranú na prípravu v oblasti cudzích jazykov už od 1. roč.
- vzdelávanie v oblasti moderných informačných technológií
- využívanie moderných učebných metód, projektové vyučovanie
- vyučovanie dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku
- činnosť ŠKD zameraná na športovú, kulinársku a logopedickú činnosť
- organizovanie plaveckého, lyžiarskeho výcviku a školy v prírode
- poradenstvo rodičom, spolupráca so ŠŠP
- prezentovanie sa detí na rôznych kultúrnych podujatiach mesta Vrútky
- možnosť komunikácie rodičov žiaka formou internetovej žiackej knižky
- možnosť otvorenia ročníka pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

Spojená škola na Ul. M.R. Štefánika 1 – Gymnázium J.C. Hronského
Zamerania:

- všeobecné zameranie štúdia - príprava na vysoké školy
- rodinný typ školy - vzájomná dôvera a úcta
- vybavené moderné odborné učebne
- špeciálno–pedagogický servis integrovaným študentom s autizmom a telesným postihnutím
- organizovanie biologicko–geografickej terénnej praxe so zameraním na aplikáciu teoretických poznatkov v praxi
- organizovanie Kurzu ochrany života a zdravia
- zapájanie sa do medzinárodných študentských projektov
- organizovanie lyžiarskeho a plaveckého kurzu
- realizácia telesnej športovej výchovy v dvoch telocvičniach a posilňovni
- vlastné internetové rádio Macejko
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2018/2019 - materská škola
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2018/2019 - základná škola
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2018/2019 - Gymnázium J. C. Hronského

 

Iné možnosti využitia voľného času vo Vrútkach:
Skauting; Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor Vrútky ...