Vzdelávanie a voľný čas vo Vrútkach

 

Príspevky v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Vrútky platné od 1.9.2017

 


Školy a školské zariadenia vo Vrútkach


Materská škola Ulica francúzskych partizánov 19, Vrútky
Školský vzdelávací program „Paletko“
  Trojtriedna MŠ s počtom detí 70 a celodennou starostlivosťou
Prevádzka Od: 6,00 do: 16,30 hod.
Riaditeľka Bc. Mariana Markovičová
Nepedagogické pracovníčky Vedúca ŠJ: Eva Kišidajová
Hlavná kuchárka: Lenka Eliášová
Kuchárka: Janka Kalinová
Školníčka: Iveta Podhorská
Upratovačka: Miroslava Haráni
Číslo telefónu 043 4284120
E-mail mspaletko@gmail.com
web www.mspaletko.sk
1. trieda
učiteľky
1. trieda Stonožka
Mgr. Ľubica Mafková – triedna učiteľka
a Mgr. Miroslava Bočová
2. trieda
učiteľky
2. trieda Sovičky
Lucka Kňazková – triedna učiteľka
a Bc. Mariana Markovičová
3. trieda
učiteľky
3. trieda Včielky
Monika Novotná - triedna učiteľka
a Bc. Nikola Ujčeková
Zameranie: Materská škola svojim zameraním rozvíja kultúrne povedomie a estetické cítenie detí. Prostredníctvom moderného výtvarného umenia skvalitňuje a obohacuje cestu poznávania a komplexne rozvíja osobnosť dieťaťa. U detí sa vytvára pocit sebauspokojenia prežívaním kladného pocitu z umeleckej aktivity spojenej s učením. Podporuje sa tvorivosť, originalita a sloboda ducha a názoru dieťaťa. Vytvárame základy zdravého životného štýlu a zodpovedného vzťahu k životnému prostrediu, základy environmentálneho cítenia, vedomia a konania. Snažíme sa humánnym prístupom všetkých zamestnancov, priateľského a podnecujúceho prostredia optimálne a zdravo rozvíjať osobnosť dieťaťa.
Projekty: "Paletko separuje" – projekt s environmentálnym zameraním a „Škola priateľská k deťom“ – projekt realizovaný v spolupráci UNICEF, vnútorné projekty MŠ "Od umenia k matematike", "S Paletkom bezpečne na ceste i mimo nej", Hravo-zdravo, S Paletkom za rozprávkou, Včielka Maja...
Krúžky: 5-6 ročné deti – cvičíme a hráme sa, výtvarný, hravá angličtina
4-5 ročné deti – cvičíme a hráme sa, 3-4 ročné - krúžok hudobno-pohybovej prípravy.
Nadštandardné aktivity: Plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, škola v prírode,
eko-vychádzky a výlety do prírody, aktivity v rámci projektu Škola priateľská deťom, exkurzie, kultúrno-spoločenské podujatia.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2017/2018

 

 

Materská škola Ulica nábrežná 2, Vrútky
Školský vzdelávací program „Margarétka“
  Štvortriedna MŠ s počtom detí 86 a celodennou starostlivosťou
Prevádzka Od: 6,00 do: 16,30 hod.
Riaditeľka Anna Nagyová
Nepedagogické pracovníčky Vedúca ŠJ: Bc. Oľga Chovancová
Hlavná kuchárka: Alena Lukačovičová
Kuchárka: Katarína Vadíková, Andrea Stupianska
Školníčka: Dana Jarjasová
Upratovačky: Mária Burdejová, Viera Lenártová
Číslo telefónu 043 4281531
E-mail ms.vrutky.margaretka@gmail.com
web www.msmargaretka.webnode.sk
A. trieda
učiteľky
veková skupina 3-ročných detí
Alena Hrubošová – triedna učiteľka
a Janka Kyselová
B. trieda
učiteľky
veková skupina detí od 4 do 5 rokov
Ružena Droppová – triedna učiteľka
a Dáša Kalinová
C. trieda
učiteľky
veková skupina detí od 5 do 6 rokov
Bc. Ivana Veselovská - triedna učiteľka
a Anna Nagyová – riaditeľka MŠ
D. trieda
učiteľky
veková skupina detí od 3 do 4 rokov
Monika Krivková – triedna učiteľka
a Bc. Ivana Marošová
Zameranie:
Environmentálna výchova. Rešpektovanie osobitosti a jedinečnosti každého dieťaťa. Cez environmentálne cítenie viesť dieťa k správnemu spôsobu života, vypestovať u neho základné návyky ekologického správania. Zároveň sa škola zameriava na emocionalizáciu detí v súvislosti so zrelou osobnosťou budúceho predškoláka.
Využívanie dostatočného pohybu v novovytvorenej telocvični, pobytu na školskom dvore - vytvorené dopravné ihrisko. Pohybom k odbúraniu obezity a upevneniu zdravia a zdravého vývoja dieťaťa.
Krúžky: Anglický jazyk, hry na PC, tanečný - moderné tance, ľudové tance, výtvarný.
Nadštandardné aktivity: Plavecký kurz, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, školské výlety, kultúrno-spoločenské podujatia, aktivity s rodičmi - dopravné ihrisko.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2017/2018

 

 

Materská škola Ulica Sv. Cyrila a Metoda 64, Vrútky
Školský vzdelávací program „Zvedavé sovíčatá“
  Štvortriedna MŠ s počtom detí 74 a celodennou starostlivosťou
Prevádzka Od: 6,00 do: 16,30 hod.
Riaditeľka Mgr. Zuzana Gajdošová
Nepedagogické pracovníčky Vedúca ŠJ: Bc. Oľga Chovancová
Hlavná kuchárka: Anna Lamošová
Kuchárky: Anna Pekárová, Monika Stoláriková
Školníčka: Lenka Karcolová
Upratovačky: Ida Bajanová, Danka Šnírovská
Číslo telefónu 043 4281582
E-mail zvedave.sovicata@gmail.com
A. Lienky
učiteľky
veková skupina detí 3-4
Bc. Radomila Jankovičová – triedna učiteľka
a Mgr. Lucia Dávidíková
B. Slniečka
učiteľky
veková skupina detí 4-5
Mgr. Miroslava Kleskeňová – triedna učiteľka
a Mgr. Zuzana Gajdošová
C. Mackovia
učiteľky
veková skupina detí 5-6
Bc. Katarína Čanádyová – triedna učiteľka
a Zuzana Cyprichová
D. Sovičky
učiteľky
veková skupina detí 5-6
Lucia Kečkéšová – triedna učiteľka
a Ľubica Soláriková
Zameranie a činnosti: Názov vzdelávacieho programu "ZVEDAVÉ SOVÍČATÁ" obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať ríšu zvierat, prírodu. Sova je symbolom múdrosti - veď aj v rozprávkach a bájkach sa všetky zvieratká obracajú o pomoc a radu na najmúdrejšieho vtáčika, sovu. Preto veríme, že naše deti budú odchádzať z našej školy obohatené o mnohé vedomosti z oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Budeme podporovať a rozvíjať ich schopnosti a zručnosti a tým utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie, na život v spoločnosti.
Regionálna výchova a ľudové tradície - Uplatňovanie regionálnych prvkov pre aktívne rozvíjanie detskej osobnosti v rámci edukačného procesu. Cieľom je pripraviť podmienky na ochraňovanie a podporu tradičnej ľudovej kultúry, jej uchovanie a zvýšenie úcty a posilnenie vedomia spoločnosti v jej význame.
Environmentálna výchova - viesť deti k poznaniu podstaty ekologických zákonitostí, k rozvíjaniu estetického cítenia a formovanie citového, humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia.
Projekty: "Medvedík NIVEA" a "Týždeň zdravej výživy".
Krúžky: Folklór – ľudové tradície, výtvarný, oboznamovanie sa s výpočtovou technikou, angličtina.
Nadštandardné aktivity: Plavecký a lyžiarsky výcvik, škola v prírode, školské výlety, kultúrno-spoločenské podujatia, športové aktivity.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za rok 2017/2018

 

 

Centrum voľného času DOMINO
Sídlo Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
Riaditeľka Mgr. Helena Palčová
Číslo telefónu 043 4281580
E-mail cvcdomino@pobox.sk
Ďalšie informácie
priamo na web stránke
http://www.cvcdomino.edupage.org
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Centre voľného času DOMINO v školskom roku 2017/2018

 

 

Základná umelecká škola Frica Kafendu
Sídlo Ulica Sv. Cyrila a Metoda 20, Vrútky
Riaditeľ Mgr. Silvia Rešetárová
Číslo telefónu 043 4281395
E-mail zusfkvrutky@azet.sk
Ďalšie informácie
priamo na web stránke
http://zusfkvrutky.edupage.org/
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy Frica Kafendu vo Vrútkach za školský rok 2017/2018

 

 

Základná škola Hany Zelinovej
Sídlo Ulica Čachovský rad 34, Vrútky
Riaditeľ PaedDr. Milena Demková
Číslo telefónu 043 4284119 - riaditeľka školy
  043 4282104 - tajomníčka
  043 4282186 – vedúca ŠJ
Ďalšie informácie
priamo na web stránke
http://zshzelinovej.edupage.org
Vyhodnocovacia správa za školský rok 2017/2018

 

 

Spojená škola na Ulici M.R.Štefánika
Sídlo Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky
Riaditeľ PaedDr. Erika Repková
Číslo telefónu 043 4282119 - riaditeľka školy
  043 4283838 – materská škola
  043 4281296 – riaditeľka ŠJ
Ďalšie informácie
priamo na web stránkach
http://www.zsstefanikvrutky.edupage.org
http://gymvrutky.edupage.org/
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2017/2018 - materská škola
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2017/2018 - základná škola
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2017/2018 - Gymnázium J. C. Hronského

 

Iné možnosti využitia voľného času vo Vrútkach:
Skauting; Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor Vrútky ...