Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Spoločnosť MIG – TRADE s.r.o. Kvetná 1506, Rovinka 900 41, IČO 46 641 939, v zastúpení splnomocneným zástupcom spol. UNIKO, s.r.o., Partizánska 6093/12A, Michalovce 071 01, IČO 45966061, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy žiadosť o stavebné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením: „Polyfunkčný objekt – CITY PARK“. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.