Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy, po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „RYBNÉ HOSPODÁRSTVO - DUBNÁ SKALA“, navrhovateľa Miroslav Šlenc RKP - spracovňa rýb, Francúzskych partizánov 33, 038 61 Vrútky, IČO: 31 083 609, v zastúpení spoločnosťou ProBim, s.r.o., Hradečnica 11013/19, 036 01 Martin, IČO: 47 902 825 rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.