Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania

Navrhovateľ BEPRIM s.r.o., Žilina, podal dňa 02.11.2020 návrh na umiestnenie stavby "Bytový dom JAVORKA II", ktorej účelom je výstavba dvoch bytových domov so 66 bytovými jednotkami (31 b.j. + 35 b.j.) s technickou infraštruktúrou s umiestnením stavby na pozemkoch kat. územie Vrútky a kat. územie MT-Priekopa. Dňom podania návrhu bolo územné konanie začaté. Mesto Vrútky, stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17.12.2020 /štvrtok/ o 10,00 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade Vrútky (zasadacia miestnosť, m.č.203). Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.