Ponuka na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu č.1/2020

Mesto Vrútky v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponuku na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.