Informácia o zaslaní zámeru a upovedomenie o začatí konania

Dňa 17.06.2020 bol na MsÚ vo Vrútkach od Ministerstva životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvom na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručený zámer „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ od navrhovateľa Metrostav a.s., - organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Viac informácií o tomto zámere si môžete prečítať v priloženom dokumente.