Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník Mesto Martin, zastúpené primátorom mesta, podal dňa 10.02.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Šport park Pltníky - II. etapa“. Mesto Vrútky, ako vecne príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, vydáva rozhodnutie o povolení stavby. Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať v priloženom dokumente.