Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako orgán verejnej správy vo veciach dráh, v zmysle platnej legislatívy prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebníka Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní v zmysle platnej legislatívy rozhodol o povolení stavby: "ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.