Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník, Mesto Martin, v zastúpení splnomocneného zástupcu Stavba od A po Z, s.r.o., podal dňa 05.06.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Šport park Pltníky, I. etapa“. Mesto Vrútky ako vecne príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy povoľuje túto stavbu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.