Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Turany prerušilo konanie k umeistneniu stavby "IBV Vrútky - Kopanica, urbanistický okrsok 003" navrhovateľa Mesta Vrútky. Po predložení dokladov a doplnení vyjadrení a stanovísk v zmysle platnej legislatívy mesto Turany, ako určený stavebný úrad, oznamuje pokračovanie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Výluka na trati Chrenovec - Handlová

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 17. a 18. mája 2018 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Chrenovec - Handlová. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Mesto Martin v zastúpení Útvaru hlavného architekta mesta Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.7 ÚP - SÚ Martin. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Študuj dopravu

V dňoch 1.-2. júna 2018 sa na parkovisku pri železničnej stanici Vrútky, v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod., uskutoční podujatie Študuj dopravu. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Koncert pri príležitosti Dňa matiek

Mesto Vrútky vás pozýva na koncert pri príležitosti Dňa matiek. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

STAVANIE MÁJA a jarmok ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás pozýva na STAVANIE MÁJA spojené s predajnými trhmi, prezentáciou ľudových remesiel a kultúrnym programom v pondelok 30. apríla 2018 od 11.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavby: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany" a "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente (vyhlášky sú v počte 3 za sebou).

 

CVČ Domino - letné tábory

Centrum voľného času DOMINO ponúka letné tábory v lokalite Margita - Ilona. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom letáku.

 

CVČ Domino - letné prázdniny - prímestská rekreácia

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania letných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte a záväznej prihláške.

 

Syndikovať obsah