Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 kliknite tu.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, Tvrdošín – Ing. Peter Poláčik, podali na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy dňa 18.09.2019, žiadosť o stavebné povolenie stavby: „10721-Vrútky-Pod Dielec – Rozšírenie NNK“, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Vrútky pod č. 1250/2019-Tk zo dňa 05.06.2019.

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu č. 1/2019

Dňa 15.11.2019 sa stretla výberová komisia na vyhodnotení ponúk priameho prenájmu č.1/2019. Celý zápis si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Vianočný koncert sólistov Donských kozákov

Mesto Vrútky Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert sólistov Donských kozákov, ktorý sa uskutoční 17. decembra 2019 o 18. hod. v Evanjelickom kostole Dr. Martina Luthera vo Vrútkach.

 

Koncert husľového virtuóza Dalibora Karvaya a renomovanej gitaristky Miriam Rodriguez Brüllovej

Mesto Vrútky Vás srdečne pozýva na koncert popredného husľového virtuóza Dalibora Karvaya a renomovanej slovenskej gitaristky Miriam Rodriguez Brüllovej. Títo dvaja výnimoční umelci sa predstavia v spoločnom koncerte 14. decembra 2019 v Kultúrnej sále Kriváň.

 

Farby Vianoc

Mesto Vrútky Vás pozýva na vernisáž obrazov Ateliéru Evy Bebčákovej "FARBY VIANOC", ktorá sa uskutoční 27. novembra 2019 v Kultúrnej sále Kriváň.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 8. novembra 2019 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

Oznam o zatvorení mestského úradu

Dňa 5.11.2019 (utorok) bude Mestský úrad Vrútky z technických príčin zatvorený. Ďakujeme za porozumenie. Oficiálne oznámenie nájdete v prílohe.

 

Ponuka na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu č. 1/2019

Mesto Vrútky v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponuku na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu. Predmetom priameho prenájmu je nebytový priestor nachádzajúci sa v budove č. súpisné 5351, ulica Švermova, stojacej na pozemku p.č. KN C 283/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 345 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1876 v zastavanom území mesta, k.ú. Vrútky.

Oznámenie o odstávke pitnej vody - rekonštrukcia vodovodu na ul. Sv. Cyrila a Metoda

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin, oznamuje odberateľom vody vo Vrútkach, že dňa 5.11.2019 (utorok), bude z dôvodu realizácie opravy na vodovodnom potrubí v čase od 8:00 do 15:00 hod., odstavená pitná voda. Rozpis ulíc, ktorých sa bude odstávka týkať: časť ulíc Horná, 1. Čsl. brigády od križovatky s ul.Kalinčiaka po stanicu, Nábrežná, ul. Fr. Partizánov, Horná Kružná, Langov dvor, Matušovičovský rad, Nová, Čachovský rad, Južná, Martinská, Sv. Cyrila a Metoda, K.

Syndikovať obsah