Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Dňa 26.6. 2020 sa uskutočnilo ústne pojednávanie k územnému konaniu stavby „IBV Vrútky-Kopanica, urbanistický okrsok 003“. Vzhľadom na to, že pri ústnom pojednávaní stavebný úrad zistil nové skutočnosti, v zmysle platnej legislatívy vyzýva navrhovateľa, aby pre ďalšie pokračovanie konania doplnil požadované doklady. Zároveň stavebný úrad prerušil konanie. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na uvedenie knihy do života

Srdečne Vás pozývame na uvedenie do života knihy profesora matematiky Ľudovíta Pekara – Máteka s názvom "Pekoviny - zaujímavé úlohy z geometrie pre dlhú chvíľu". Podujatie sa uskutoční 8. júla 2020 o 16.00 hod., v sobášnej sieni MsÚ vo Vrútkach. Obálku knihy si môžete pozrieť na priloženom plagáte.

 

Oznámenie o odstávke pitnej vody - porucha

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin, oznamuje odberateľom vody vo Vrútkach, že pre poruchu na ulici Medňanského bude dnes (1.7.2020) do 13:00 obmedzená dodávka pitnej vody v meste Vrútky.

 

Rozhodnutie predsedu Krízového štábu Mesta Vrútky č. 3/2020

S účinnosťou od 1.7.2020 otváram prevádzku denných centier seniorov vo Vrútkach.
Mgr. Branislav Zacharides, predseda krízového štábu

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu: Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Vysunuté pracovisko SSÚD Žilina. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Upozornenie na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR

Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom Úradu splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, upozorňuje na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR proti šíreniu ochorenia COVID-19 napriek uvoľňujúcim sa opatreniam, pretože pandémia stále pretrváva. Skúsenosti z posledných dní ukazujú opätovný výskyt koronavírusu u osôb vracajúcich sa zo zahraničia a počet pozitívnych osôb opäť narastá.

Oznam o zmene otváracích hodín v mesiacoch júl a august v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje čitateľom, že bude v mesiacoch júl a august 2020 otvorená v čase od 8.00-16.00.hod. Ďakujeme za porozumenie.

 

Oznámenie k júnovému zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Vrútky

Na základe uskutočneného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrútky v mesiaci máj a na základe odporúčania Mestskej rady Vrútky, sa v mesiaci jún 2020 neuskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, plánované bude až na mesiac august 2020.

 

Informácia o zaslaní zámeru a upovedomenie o začatí konania

Dňa 17.06.2020 bol na MsÚ vo Vrútkach od Ministerstva životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvom na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručený zámer „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ od navrhovateľa Metrostav a.s., - organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava.

Syndikovať obsah