Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Obec Strečno, doručil dňa 3.5.2018 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, v zmysle platnej legislatívy Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce (ÚPN - O)Strečno, návrh". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018 kliknite tu.

 

CVČ Domino - podujatia v júni 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac jún 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo výstavby a dopravy SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 25.6.2018 (pondelok) o 9:30 hod. so stretom pozvaných na SSÚD Martin, Hlavná 2158, Sučany.

Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Michlovský, spol.s r.o. so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba FTTH Vrútky“ na pozemkoch katastrálneho územia : Vrútky, Priekopa.

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

ZŤS Martin od A po Z - filmový dokument

Turiec film, o.z. a Mesto Martin Vás 25.5.2018 pozývajú na premiéru filmového dokumentu: ZŤS Martin od A po Z - pri príležitosti 70. výročia položenia základného kameňa závodu Kriváň ČKD v Turčianskom sv. Martine (1948-2018). Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Jarný beh detí 2018 – Olympijský deň

Mesto Vrútky organizuje dňa 8.6.2018 v spolupráci s Olympijským klubom Turiec, CVČ Dominom a Komisiou školstva, mládeže a športu pri MsZ Vrútky Jarný beh detí 2018 – Olympijský deň.
Preteky sú určené pre deti vrútockých materských škôl, žiakov základných škol a gymnázia, uskutočnia sa na umelej tráve Futbalového štadióna Attack Vrútky.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že 28.5.2018 v čase 8:00 - 16:00 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej: prílohe.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bratislava, v zastúpení Telekomunik s.r.o., v zastúpení Saša Obergries, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba INS_FTTH_MT_Martin_Kolónia Hviezda“ na pozemkoch katastrálneho územia: Vrútky, Priekopa v lokalite Martin-Kolónia Hviezda - zoznam parciel v prílohe ku oznámeniu.

Syndikovať obsah