Upozornenie na zmenu vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. oznamuje, že od pondelka 30.7.2018 bude z dôvodu vysokých teplôt vykonávať zber komunálneho a separovaného odpadu od 5:00 hod. ráno. Nádobu je potrebné si vyložiť jeden deň pred zvozom.
Ďakujeme za porozumenie.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že 7.8.2018 v čase 8:00 - 15:30 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Pozvánka na výstavu Letný výtvarný salón

Mesto Vrútky Vás pozýva na výstavu obrazov neprofesionálnych výtvarníkov Evy Bebčákovej v termíne 31.7. - 3.8. 2018 v Kultúrnej sále Kriváň.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 30.7. 2018 o 16:00 hod.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Mesto Vrútky, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán mesta Vrútky, Zmeny a doplnky č. 3.“.

Výluka na trati Chrenovec - Handlová

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 24.-26. júla 2018 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Handlová-Remäta a Remäta-Sklené pri Handlovej. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Územný plán mesta Vrútky - Zmeny a doplnky č.3 - oznam o začatí prerokovania

Mesto Vrútky ako príslušný orgán územného plánovania vydáva oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Vrútky - Zmeny a doplnky č.3" v zmysle platného stavebného zákona v súlade s platnou legislatívou. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom ozname a jednotlivé časti dokumentácie si môžete pozrieť na tejto stránke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky podalo dňa 6.3.2017 na Mestskom úrade v Turanoch žiadosť o vydanie územného rozhodnutia k umiestneniu stavby „IBV Vrútky - Kopanica, Urbanistický okrsok 003“ na pozemkoch v k.ú. Vrútky, ktorá rieši návrh dopravnej a technickej infraštruktúry predmetného územia. Mestský úrad v Turanoch v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby.

Oznámenie o predaji majetku ŽSR - Tunel Kraľovany

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, ako správca majetku štátu, oznamuje predaj nehnuteľného majetku - Tunel Kraľovany. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom oznámení.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Orange Slovensko, v zastúpení spoločnosťou Michlovský, spol.s r.o. so sídlom v Piešťanoch, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba FTTH Vrútky“, na pozemkoch katastrálneho územia : Vrútky, Priekopa. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Líniová stavba FTTH Vrútky“ na pozemkoch katastrálneho územia : Vrútky, Priekopa.

Syndikovať obsah