Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - porucha

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že od: 12.10.2018 08:15 hod. bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 6215674 EIC 24ZSS6215674000X (Sv. Cyrila a Metoda , Vrútky) z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Jesenné koncerty počas mesiaca úcty k starším

Mesto Vrútky Vás pozýva na jesenné koncerty pri príležitosti mesiaca úcty k starším: hudobno-zábavný program, kde vystúpia Martin Jakubec s Božankou a ďalším koncertom je hudobno-zábavný Gala večer s Martou Križanovou, Oľgou Wágnerovou a skupinou LÚČ, ktorý bude moderovať Števo Hruštinec.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priložených dokumentoch: prenájom1 | prenájom2.

 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu POH Žilinského kraja

Zverejňujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020. Prečítajte si sprievodný list aj záverečné stanovisko k uvedenému dokumentu.

 

Oznam

Vstupenky na Swingový večer a koncert FRAGILE sú už vypredané!

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Národné dni podpory ekonomiky Slovenska

S podporou Združenia miest a obcí Slovenska prebiehajú od 15. do 21. októbra 2018 Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska, kde je možné sa aktívne zapojiť a kupovať slovenské výrobky. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že 11.10.2018 v čase 7:30 - 11:30 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

CVČ Domino - podujatia v októbri 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 2.10.2018 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.
 

Syndikovať obsah