Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Tvrdošín - Ing. Peter Poláčik, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu stavby: „ 10721-Vrútky-Pod Dielec – Rozšírenie NNK “. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o povolení umiestnenia stavby.

Výberové konanie - referent stavebného úradu

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície referent stavebného úradu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výstava kaktusov, sukulentov, motýľov, minerálov, mušlí a lastúr

Mesto Vrútky a Spolok priateľov kaktusov Vrútky Vás srdečne pozývajú na výstavu kaktusov, sukulentov, motýľov, minerálov, mušlí a lastúr, ktorá sa uskutoční od 4.6.2019 do 8.6.2019 v Kultúrnej sále Kriváň. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy, na základe žiadosti spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, oznamuje v súlade s platnou legislatívou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie vodoprávneho konania.

CVČ Domino - podujatia v júni 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac jún 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Výzva na navrhovanie kandidátov na voľbu prísediacich Okresného súdu Martin

V súvislosti s prípravou voľby prísediacich Okresného súdu Martin vyzývame jednotlivcov ako aj záujmové organizácie v meste Vrútky o nominovanie kandidátov na prísediacich. Prísediaceho volí v zmysle platných právnych predpisov Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach na návrh primátora mesta z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Legiovlak vo Vrútkach

Na Slovensko aj v tomto roku zavítala pojazdná replika vojenského ešalónu ruskej légie z obdobia 1. svetovej vojny, s expozíciami pripomínajúcimi slávnu kapitolu našej histórie, pripomínajúcu čs zahraničné vojsko-légie. Aj vo Vrútkach budeme mač jedinečnú možnosť pozrieť si tento unikátny vlak. Pobyt súpravy Legiovlaku na železničnej stanici Vrútky je pripravovaný na 5.6.-7.6.2019. Na úvod jeho pobytu 5.6. o 10:00-11:00 je pripravené jeho slávnostné privítanie za asistencie ozbrojených síl SR a posádky Legiovlaku.

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019 kliknite tu.

 

Valčiansky folklórny festival

Snowland Valčianska dolina Vás pozýva na Valčiansky folklórny festival spojený s tradičným jarmokom. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil OÚ Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah