Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že 9.11.2018 v čase 8:15 - 15:30 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - obchodný podiel Mesta Vrútky v spol. Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Mesto Vrútky vyhlasuje verejnú súťaž. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je obchodný podiel Mesta Vrútky v spoločnosti Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o., so sídlom sv. Cyrila a Metoda č. 29, 03861 Vrútky. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Vrútky

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach uznesením č. 87/2018 v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra mesta na deň 11. decembra 2018. Bližšie informácie sú v nasledujúcom dokumente. Prikladáme aj Výpis z uznesenia č.87/2018 zo zasadnutia MsZ 23.10.2018.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Navrhovateľ, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, doručil dňa 15.10.2018, Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v zmysle platnej legislatívy, správu o hodnotení navrhovanej činnosti "Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky, Vrútky - Martin mimo cestného telesa I/18".

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky podalo dňa 24.09.2018 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť na predĺženie platnosti stavebného povolenia a zároveň žiadosť na zmenu stavby pred dokončením na stavbu „Vrútky, ul. Karvaša – Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie“. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle platnej legislatívy, oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o zmene stavby pred dokončením.

CVČ Domino - podujatia v novembri 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac november 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka na októbrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 23.10.2018 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Komplexné zhodnotenie volebného programu primátora a poslaneckého zboru mesta Vrútky za volebné obdobie 2014 – 2018

Ak máte záujem oboznámiť sa s komplexným zhodnotením volebného programu primátora a poslaneckého zboru mesta Vrútky za volebné obdobie 2014 – 2018, pozrite si nasledujúci dokument.

 

OZNAM PRE KANDIDÁTOV V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH

Ak máte záujem o inzerciu v mimoriadnom volebnom čísle časopisu Vrútocké zvesti, termín uzávierky je 24. október 2018. Kontakt do redakcie: Bc. Miriam Migátová, tel. 0908 124 492, miriam.migatova@vrutky.sk.

 

Syndikovať obsah