Oznam o zatvorení Mestského úradu Vrútky

Oznam so základnými informáciami o zatvorení Mestského úradu vo Vrútkach si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o poklese teploty v systémoch UK a TUV

Dňa 19.12.2019 bude Martinská teplárenská, a.s. vykonávať opravu horúcovodného privádzača DN500. Z uvedeného dôvodu dôjde v čase od 7:00 do 18:00 hod. ku poklesu parametrov horúcovodu, čo sa prejaví v niektorých mestských častiach mesta Martin a vo Vrútkach poklesom teploty v systémoch UK a TUV v jednotlivých objektoch.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o oprave chyby

Mesto Ružomberok, Mestský úrad, oddelenie stavebnej správy, v zmysle platnej legislatívy, oznámilo listom č. OSS-7086-4/2019-BA zo dňa 10.12.2019 začatie územného konania vo veci vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“. Mesto Ružomberok primerane, v zmysle platnej legislatívy, opravuje nesprávne uvedený dátum (mesiac) ústneho pojednávania.

Verejná vyhláška - výzva k odstráneniu starého vozidla

V zmysle §26 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upozorňujeme majiteľa starého motorového vozidla továrenskej značky BMW čiernej farby, bez evidenčného čísla, ktoré sa nachádza na parkovisku - Ulica za mostom na porušovanie zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch znení neskorších zmien a predpisov. Celý text vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o zatvorení pokladne na MsÚ Vrútky

Z dôvodu ročnej uzávierky bude pokladňa Mesta Vrútky v čase od 23.12.2019 do 07.01.2020 zatvorená. Posledným dňom, kedy je možné využiť služby pokladne, je piatok 20.12.2019 - od 08:00 do 12:00 hod. Pokladňa bude opäť otvorená od stredy 08.01.2020. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o poklese teploty v systémoch UK a TUV

Dňa 13.12.2019 bude Martinská teplárenská, a.s. vykonávať opravu horúcovodného privádzača DN500. Z uvedeného dôvodu dôjde v čase od 6:00 do 18:00 hod. ku poklesu parametrov horúcovodu, čo sa prejaví v niektorých mestských častiach mesta Martin a vo Vrútkach poklesom teploty v systémoch UK a TUV v jednotlivých objektoch.

 

Slávnostné odhalenie tabule olympijského medailistu Vladimíra Weissa

Vážení priaznivci športu, dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné odhalenie tabule olympijského medailistu Vladimíra Weissa, ktoré sa uskutoční v utorok 17.12.2019 o 9. hod. v priestoroch ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach. Pozvánku pripájame v prílohe.

 

Oznam - skúška elektronických sirén CO

Dňa 13. decembra 2019 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva - „elektronických sirén CO“. Aktiváciu elektronických sirén vykoná Sekcia krízového riadenia MVSR prostredníctvom RDS – otestuje sa aktivácia prijímačov RDS prostredníctvom živého vysielania Slovenského rozhlasu v trvaní 6 minút.
Skúška elektromotorických sirén sa nevykonáva.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Železnice slovenskej republiky, Bratislava v zastúpení spoločnosťou Reming Consult a.s., Bratislava, podala dňa 2.12.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín Košice. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020, kliknite tu.

 

Syndikovať obsah