Pozvánka na detský výstup na vrch Hradište

TK Fatra Vrútky Vás z príležitosti náhradného Medzinárodného dňa detí pozýva dňa 30.8.2020 na 7.ročník detského výstupu na vrch Hradište. Po výstupe na vrch čaká deti prekvapenie vo forme rozprávkového lesa. Viac informácií si môžete pozrieť na priloženom plagáte.

 

Do práce na bicykli 2020

Po úspešnom priebehu posledných ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce sa Mesto Vrútky opätovne zapojilo do celonárodnej kampane, čím umožňuje obyvateľom nášho mesta zúčastniť sa 7. ročníka súťaže.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 14. augusta 2020 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

Oznam o zatvorení Mestského úradu Vrútky

Mestský úrad bude z technických príčin dňa 13.8.2020 zatvorený. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - výzva

Pri kontrole 22 kV vedenia VN 206 v k.ú. Vrútky bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením. V zmysle platnej legislatívy preto Slovenská distribučná, a.s.

Žilinský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Takmer polovica samospráv v Žilinskom kraji aktívne pracuje na sčítaní, niektoré obce už majú prvú fázu štatistického zisťovania za sebou. Sčítali zatiaľ okolo 16% bytov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 11.augusta 2020 07:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, Referát lesného hospodárstva Vám oznamuje, že Gabriela Bieliková, bytom Žilina predložila žiadosť o schválenie zmeny programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Martinské Hole. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Mimoriadny oznam o prerušení dodávky tepla spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s.

Martinská teplárenská, a.s. oznamuje, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude dňa 5.8.2020 od 22:00 do 6.8.2020 do 19:00 prerušená dodávka tepla pre mestskú časť Priekopa a mesto Vrútky.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Slovak Telekom, a.s. Bratislava, zastúpená spoločnoťou TTL Group s.r.o. Bánovce nad Bebravou, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba INS_FTTH_MT_Vrútky_Kafendova, Kordu“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky. Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a vydáva rozhodnutie o umiestnení tejto stavby.

Syndikovať obsah