Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle platnej legislatívy o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Záverečný účet mesta za rok 2020

V sekcii Ekonomika je zverejnený Záverečný účet mesta za rok 2020 (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Jarný vývoz objemných odpadov

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného vývozu objemných odpadov vo Vrútkach.

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - priebežný stav v Meste Vrútky

Vážení spoluobčania, Od 15. februára do 31. marca 2021 prebieha elektronické sčítanie obyvateľstva. Každý z nás sa môže sčítať z pohodlia svojho domova cez mobilnú aplikáciu alebo na stránke https://www.scitanie.sk. K 23.3.2021 je v Meste Vrútky sčítaných viac ako 78% obyvateľov, za čo Vám veľmi pekne ďakujeme. Vyzývame Vás ešte tých, ktorí ste nemali čas, aby ste si túto zákonnú povinnosť splnili a sčítali sa elektronicky.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Telekomunik s.r.o., Klimkovičová 12, 040 11 Košice, v zastúpení Saša Obergries, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy dňa 08.03.2021 žiadosť o zmenu územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba INS_FTTH_MT_Martin_Kolónia Hviezda“ na pozemkoch katastrálneho územia : Vrútky, Priekopa, v lokalite Martin-Kolónia Hviezda.

Verejná vyhláška - oznámenie

Bc. Meliš Robert, Bohrova 1204/5, 851 01 Bratislava a Iveta Melišová, Harmónia 3009, 900 01 Modra, podali na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o povolenie stavby „Rodinný dom “ na pozemku KN-C 3056/11 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 24.3.2021 (8:00-15:30 hod.) a 1.4.2021 (8:00-18:00 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Pozvánka na Cezhraničné diškurovanie o histórii - online podujatie k projektu Spojila nás Košicko - bohumínska železnica

Mesto Vrútky ako partner projektu a Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., Ostrava ako hlavný cezhraničný partner projektu Spojila nás Košicko - bohumínska železnica Vás pozývajú na Cezhraničné diškurovanie o histórii - online podujatie venované 150. výročiu vybudovania železnice na území Vrútok, ktorá sa uskutoční cez aplikáciu ZOOM dňa 26. marca 2021 o 9.15 hod. na nasledovnom odkaze:
https://zoom.us/j/8482478346?pwd=MURILzRJRkN1M1lxRzEzQ1VzWEl2dz09

Usmernenie na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine zaslalo Usmernenie na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2021. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník Mesto Vrútky, podal dňa 21.1.2021 na Obec Lipovec žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Stavebné úpravy chodníka na ul. Karvaša a Bláhovca od rázcestia I/18 po Ulica Poľná" na pozemkoch v k.ú. Vrútky. Obec Lipovec ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie v zmysle platnej legislatívy povoľuje túto stavbu. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah