Výluka na trati Chrenovec - Handlová

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 24.-26. júla 2018 bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku: Handlová-Remäta a Remäta-Sklené pri Handlovej. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Územný plán mesta Vrútky - Zmeny a doplnky č.3 - oznam o začatí prerokovania

Mesto Vrútky ako príslušný orgán územného plánovania vydáva oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Vrútky - Zmeny a doplnky č.3" v zmysle platného stavebného zákona v súlade s platnou legislatívou. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom ozname a jednotlivé časti dokumentácie si môžete pozrieť na tejto stránke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky podalo dňa 6.3.2017 na Mestskom úrade v Turanoch žiadosť o vydanie územného rozhodnutia k umiestneniu stavby „IBV Vrútky - Kopanica, Urbanistický okrsok 003“ na pozemkoch v k.ú. Vrútky, ktorá rieši návrh dopravnej a technickej infraštruktúry predmetného územia. Mestský úrad v Turanoch v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby.

Oznámenie o predaji majetku ŽSR - Tunel Kraľovany

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, ako správca majetku štátu, oznamuje predaj nehnuteľného majetku - Tunel Kraľovany. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom oznámení.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Orange Slovensko, v zastúpení spoločnosťou Michlovský, spol.s r.o. so sídlom v Piešťanoch, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba FTTH Vrútky“, na pozemkoch katastrálneho územia : Vrútky, Priekopa. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Líniová stavba FTTH Vrútky“ na pozemkoch katastrálneho územia : Vrútky, Priekopa.

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje časovo obmedzené predčasné užívanie niekoľkých stavebných objektov stavby: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výberové konanie - hlavná sestra (SENIOR)

SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky oznamuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v zmysle podmienok výberového konania na pozíciu hlavnej sestry v zariadení sociálnych služieb. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah