Verejná vyhláška - oznámenie o záverečnom stanovisku k strategickému dokumentu

Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, bol v zmysle platnej legislatívy predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

BEPRIM s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, zastúpená splnomocneným zástupcom Ing. Juraj Bucha, Konská 579, 013 13 Rajecké Teplice, podal na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy dňa 02.11.2020 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Bytový dom JAVORKA II“ na pozemkoch parc. č. KN-C 4451/5, 4451/6 k.ú. Vrútky a KN-C 1337/76 k.ú. Priekopa.

Oznam o územných, stavebných, kolaudačných a iných konaniach stavebného úradu počas trvania obmedzeného pohybu osôb

V súvislosti s uznesením č.453/2020 Z.z., ktorým sa obmedzuje pohyb osôb, sa v meste Vrútky rušia územné, stavebné, kolaudačné a iné konania podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zvolané do 24.01.2021 (vrátane). O nových termínoch budú účastníci konania upovedomení.

 

Oznámenie o predĺžení zatvorenia Mestského úradu Vrútky pre verejnosť

Na základe platných uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Mestský úrad Vrútky pre verejnosť zatvorený do 22.1.2021.
Celý text oznámenia si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Zákaz vychádzania je predĺžený do 24. januára, opatrenia sa sprísňujú

Uznesením č. 808 z 31. decembra 2020 predĺžila Vláda SR zákaz vychádzania do 24. januára 2021. Obmedzenie platí každý deň od 5:00 hod. do 1:00 hod. nasledujúceho dňa, pričom sa nevzťahuje na 19 výnimiek, ktorých znenie je dostupné na nasledovnom odkaze.

Rozhodnutie o prerušení prevádzky troch materských škôl na území mesta Vrútky

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. decembra 2020 a podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, Mesto Vrútky ako zriaďovateľ materských škôl rozhodlo o prerušení prevádzky troch materských škôl na území mesta Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Zmena prevádzkových hodín mobilného oberového miesta v telocvični ZŠ Hany Zelinovej

Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkové hodiny mobilného odberového miesta v telocvični ZŠ Hany Zelinovej na Vrútkach sa od roku 2021 upravujú na 10:00 hod. - 18:00 hod. počas pracovných dní. Posledný odber je o 17:30 hod.

 

Prevádzka mobilného odberového miesta medzi vianočnými sviatkami

Dovoľujeme si Vás informovať, že Mobilné odberové miesto na antigénové testovanie v telocvični ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach bude v prevádzke medzi sviatkami v nasledovných pracovných dňoch:
Pondelok, 28.12.: 12:00 - 20:00 hod.
Utorok, 29.12.: 12:00 - 20:00 hod.
Streda, 30.12.: 12:00 - 20:00 hod.
Štvrtok, 31.12.: 12:00 - 20:00 hod.
UPOZORNENIE!!!
POSLEDNÝ ODBER JE KAŽDÝ DEŇ O 19:30 hod.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - byt v bytovom dome

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie zmluvy na predaj predmetu súťaže: byt v bytovom dome. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, ako príslušný orgán v zmysle platnej legislatívy určuje lesný celok Martinské hole. Lesný celok tvoria pozemky nachádzajúce sa v obvode hraníc lesného celku. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

Syndikovať obsah