Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priložených dokumentoch: prenájom1 | prenájom2.

 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu POH Žilinského kraja

Zverejňujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020. Prečítajte si sprievodný list aj záverečné stanovisko k uvedenému dokumentu.

 

Oznam

Vstupenky na Swingový večer a koncert FRAGILE sú už vypredané!

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Národné dni podpory ekonomiky Slovenska

S podporou Združenia miest a obcí Slovenska prebiehajú od 15. do 21. októbra 2018 Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska, kde je možné sa aktívne zapojiť a kupovať slovenské výrobky. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že 11.10.2018 v čase 7:30 - 11:30 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

CVČ Domino - podujatia v októbri 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 2.10.2018 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.
 

Verejná vyhláška - Odvolanie sa k rozhodnutiu mesta SÚ-382/1/2018

Mesto Turany, Mestský úrad, Osloboditeľov 83/91, 038 53 TURANY, Stavebný úrad oznamujem, že spisový materiál k rozhodnutiu č.j: SÚ-382/1/2018 zo dňa 11.7.2018, na základe doručených odvolaní, bol dňa 24.9.2018, v zmysle § 57 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb.- správny poriadok, zaslaný odvolaciemu orgánu, ktorým je Okresný úrad- odbor výstavby a bytovej politiky Žilina.

 

Jesenné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jesenného upratovania vo Vrútkach.

 

Syndikovať obsah