Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 7.3.2019 od 8:30 hod. do 12:30 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Schválené dotácie na šport, kultúru, školstvo a sociálne veci na rok 2019

V zmysle VZN č. 9/2015 o poskytovaní dotácií boli z rozpočtu mesta schválené dotácie v oblasti športu, kultúry, školstva a sociálnych vecí. Presné rozdelenie si môžete pozrieť v nasledujúcom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník Železnice SR, Klemesova 8, Bratislava v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, Bratislava listom zo dňa 30. 01. 2019, doručeným dňa 01. 02. 2019 požiadal Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) o vydanie stavebného povolenia na stavbu dráhy: „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Martin, v zastúpení splnomocnenými zástupcami Ing. Miroslavom Stolárikom a Ing. Petrom Krajčovičom - Stavba od A po Z, s.r.o., Thurzova 16A, Martin, podalo na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, určený OÚ Žilina odbor výstavby a bytovej politiky, v zmysle platnej legislatívy dňa 09.01.2019 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia stavby športovo rekreačného areálu -“Šport park Pltníky“.

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v piatok 1.3.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Pozvánka k MDŽ

Pozývame všetky ženy na Hudobno - zábavný program pri príležitosti sviatku MDŽ, ktorý sa uskutoční v Kine 1. máj v piatok 8. marca 2019 o 16:00 hod. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Burza kníh

Mestská knižnica Hany Zelinovej Vás srdečne pozýva na burzu kníh v dňoch 4.3.2019 - 15.3.2019. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - doručenie výzvy

Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, doručuje spoločnosti M&M Stavební SK s.r.o., Pri Rajčianke 49, Žilina 010 01, výzvu mesta Vrútky zo dňa 14.1.2019. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 12.2.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah