Do práce na bicykli 2021

Po úspešnom priebehu posledných ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce sa Mesto Vrútky opätovne, už tretí raz (v r. 2019, 2020, 2021) zapojilo do celonárodnej kampane, čím umožňuje obyvateľom nášho mesta zúčastniť sa 8. ročníka súťaže.

Testovanie na Vrútkach v sobotu 24.4.2021

Aj najbližšiu sobotu sa bude dať testovať na oboch vrútockých MOMkách. V prípade telocvične ZŠ Hany Zelinovej každá otestovaná osoba dostane respirátor FFP2 zdarma.

 

Očkovanie výjazdovým tímom VÚC Žilina

Oznamujeme všetkým obyvateľom Vrútok, že na základe uznesenia č. 5/2021 z rokovania krízového štábu OÚ Žilina ponúkame občanom Vrútok možnosť zaočkovania sa proti ochoreniu COVID-19 formou výjazdového tímu VÚC Žilina. Možnosť očkovania platí pre imobilných občanov a občanov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť na očkovanie do očkovacích centier.

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

Štatistický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2021 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Zisťovanie sa uskutoční od 15. apríla do 31. júla 2021. Viac informácií si môžete pozrieť v pripojenom dokumente.

 

Pozvánka na aprílové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 20.4.2021 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

Podľa § 34 ods. 2, 3 a 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov spoločnosť Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava v spolupráci s mestom Vrútky zvoláva verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ na deň 19.05.2021 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu vo Vrútkach, Námestie S. Zachara 4, Vrútky.

Testovanie na Vrútkach v sobotu 17.4.2021

Aj najbližšiu sobotu sa bude dať testovať na oboch vrútockých MOMkách. V prípade telocvične ZŠ Hany Zelinovej každá otestovaná osoba dostane respirátor FFP2 zdarma.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Spoločnosť MIG – TRADE s.r.o. Kvetná 1506, Rovinka 900 41, IČO 46 641 939, v zastúpení splnomocneným zástupcom spol. UNIKO, s.r.o., Partizánska 6093/12A, Michalovce 071 01, IČO 45966061, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy žiadosť o stavebné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením: „Polyfunkčný objekt – CITY PARK“.

Mestská knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach skompletizovala akvizíciu z Fondu na podporu umenia


Mestská knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach má 237 nových knižných titulov

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, preskúmal návrh podávateľov: Branislav Bubenko, Patrik Hraňo, Ing. Emil Števík, podaný na mesto Vrútky dňa 16.06.2020 a začal územné konanie v zmysle platnej legislatívy, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, posúdil námietky, vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol o povolení stavby: „Spevnená plocha“ na parcelách v k.ú. Vrútky.

Syndikovať obsah