Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja v 5. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách: Aktívny mládežník, Aktívny občan, Top starosta/primátor, Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a Top čin ľudskosti.

Opatrenia zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Vrútky dňa 14.10.2020

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese Martin a meste Vrútky boli na Krízovom štábe Mesta Vrútky, ktorý zasadal dňa 14.10.2020, prijaté nasledovné opatrenia:

 

S účinnosťou od štvrtku, 15.10.2020 do skončenia núdzového stavu

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 22.10.2020 (7:30-16:00 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Povinná registrácia chovov ošípaných s minimálne jedným kusom ošípanej a iných hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin žiada mestské a obecné úrady v okresoch Martin a Turčianske Teplice o súčinnosť v zmysle platnej legislatívy v súvislosti s povinnosťou registrácie chovov ošípaných, v ktorých je minimálne jeden kus ošípanej.

Oznam spoločnosti Brantner Fatra o zrušení výkupov papiera a použitých jedlých olejov a tukov

Vážení občania, vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s COVID-19, sú výkupy papiera a použitých jedlých olejov a tukov ZRUŠENÉ do odvolania.
O prípadnej zmene Vás budeme informovať na webovej stránke www.brantnerfatra.sk a sociálnej sieti Facebook.
Ďakujeme za pochopenie!
Brantner Fatra s.r.o.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky, podalo dňa 1.10.2020 na obec Lipovec žiadosť o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavby "Revitalizácia pešej zóny, Ul. 1.Čsl. brigády, Vrútky - II.časť", na ktorú vydala obec Lipovec rozhodnutie o umiestnení stavby. Obec Lipovec ako stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o predĺžení platnosti územného konania.

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Referát správy bytov Mesta Vrútky upozorňuje žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, že lehota podania na zaradenie do poradovníka na rok 2021 končí 31.10.2020. Daný termín je platný aj pre žiadateľov na obnovu žiadosti o pridelenie nájomného bytu.

 

Zmena úradných hodín na MsÚ Vrútky počas doby trvania núdzového stavu

Počas doby vyhláseného núdzového stavu sú na MsÚ Vrútky od 5.10.2020 upravené hodiny pre styk s verejnosťou podľa tabuľky v priloženom dokumente.

 

Opatrenia zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Vrútky dňa 1. októbra 2020

Na základe vyhláseného núdzového stavu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese Martin zasadal vo štvrtok 1. 10. 2020 Krízový štáb Mesta Vrútky aj za účasti zástupcov Okresného úradu Martin a riaditeliek vrútockých škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Na základe poskytnutých informácií a zverejnených opatrení ÚVZ a nariadení vlády sa na obdobie trvania núdzového stavu prijímajú nasledovné opatrenia:

 

Ponuka na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu č.1/2020

Mesto Vrútky v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponuku na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah