V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude od mája do augusta 2021 realizovať pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta. Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Pokladničné hodiny na Mestskom úrade vo Vrútkach od 10.5.2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 10.5.2021 Mestský úrad Vrútky otvára pre verejnosť svoju pokladňu. Do ukončenia núdzového stavu bude pokladňa otvorená v obmedzenom režime - v čase hodín vyhradených pre styk s verejnosťou. Pokladničné hodiny sú teda nasledovné:

PONDELOK: 13:00 -15:00 hod.
STREDA: 13:00 –16:30 hod.
PIATOK: 08:00 –11:00 hod.

Vstup na mestský úrad sa riadi podmienkami uvedenými na nasledovnom odkaze.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy, po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „RYBNÉ HOSPODÁRSTVO - DUBNÁ SKALA“, navrhovateľa Miroslav Šlenc RKP - spracovňa rýb, Francúzskych partizánov 33, 038 61 Vrútky, v zastúpení spoločnosťou ProBim, s.r.o., Hradečnica 11013/19, 036 01 Martin, sa nebude posudzovať.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva Vám oznamuje, že Radovan Kováč, bytom Vrútky predložil žiadosť o schválenie zmeny programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Martinské Hole. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Spločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená spoločnosťou STATEL, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, podala dňa 26.10.2020 na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o umiestnení stavby: „FBTS_MT_VRU_Martin Vrútky-optická prípojka“ umiestnenej na pozemkoch k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v súlade s platnou legislatívou oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa

Verejná vyhláška - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Navrhovateľ BEPRIM, s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO: 51 960 192, doručil v zmysle platnej legislatívy, dňa 28.04.2021 Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Bytový dom JAVORKA II“.

Testovanie na koronavírus na Vrútkach v máji

Počas mesiaca máj je možné dať sa otestovať v Mobilnom odberovom mieste pri Evanjelickom zborovom dome. Testovanie je bez registrácie aj s ňou. Registrovaní majú prednosť. Testuje sa od 8:00 hod. do 16:30 hod. každý deň. Pozor: Odberné miesto v telocvični ZŠ Hany Zelinovej nebude!
Prikladáme aj informačný plagát.

 

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Spojenej školy, M.R.Štefánika 1, Vrútky

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Spojenej školy, M.R.Štefánika 1, Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Bc. Róbert Meliš, Bohrova 1204/5, 851 01 Bratislava a Iveta Melišová, Harmónia 3009, 900 01 Modra podali na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom“. Mesto Vrútky, stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby.

Syndikovať obsah