Verejná vyhláška - oznámenie

Stavebník Mesto Vrútky, podal dňa 21.1.2021 na Obec Lipovec žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Stavebné úpravy chodníka na ul. Karvaša a Bláhovca od rázcestia I/18 po Ulica Poľná" na pozemkoch v k.ú. Vrútky. Obec Lipovec ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom v súlade s platnou legislatívou začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 11.3.2021 (štvrtok) o 10:00 hod.

Odporúčané opatrenia v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky na území SR

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin žiada mestské a obecné úrady v okresoch Martin a Turčianske Teplice o súčinnosť v zmysle platnej legislatívy a v zmysle dodržiavania platných mimoriadnych núdzových opatrení v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) na území SR.

Obe vrútocké základné školy a tri materské školy budú od pondelka otvorené

Po konzultácii s RÚVZ Martin potvrdzujeme, že epidemiologická situácia v okrese Martin umožňuje Mestu Vrútky od pondelka 8.2.2021 otvoriť základné školy a materské školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V MŠ na Ul. Francúzskych partizánov však trvá karanténa min. po celý budúci týždeň. V ZŠ sa prezenčne bude učiť iba na prvom stupni. Na druhom stupni výuka bude realizovaná dištančnou formou. Výučba na gymnáziu ostáva tiež v dištančnej forme.

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať a prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle platnej legislatívy o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja a prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priložených dokumentoch: predaj a prenájom.

Podmienky vybavovania vecí na Mestskom úrade od 3.2.2021

Na základe platných uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR ostáva vstup do Mestského úradu Vrútky pre verejnosť obmedzený. Odporúčame občanom, aby vybavovali svoje záležitosti prioritne elektronickou poštou a telefonicky.

V prípade vybavovania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie, je možné navštíviť mestský úrad osobne, a to na základe predošlého dohovoru s príslušným referentom, ktorý následne umožní vstup občana do budovy mestského úradu.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 17.2.2021 (8:00-15:30 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Dostavba tunela Višňové – Dubná skala je reálnejšia

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal oznámil 3. februára 2021 víťaza súťaže na realizáciu dostavby tunela spájajúceho Vrútky s Višňovým. Je ním spoločnosť SKANSKA SK, a.s. Slovensko, ktorá tunel s dĺžkou 7 460m dokončí do konca roka 2023. Náklady na jeho dostavbu budú 254,83 milióna eur, pričom hlavným zdrojom financovania budú eurofondy. Súčasťou dostavby je aj realizácia siedmich mostov a súvisiacej infraštruktúry.

Pre vstup na úrad je potrebný negatívny výsledok testu (platí do 2.2.2021)

Na základe platných uznesení Vlády SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Mestský úrad Vrútky pre verejnosť zatvorený do 5.2.2021. Odporúčame občanom, aby vybavovali svoje záležitosti prioritne elektronickou poštou a telefonicky.

Verejná vyhláška - pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

V zmysle platnej legislatívy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov, spoločnosť Metrostav a. s. – organizačná zložka Bratislava v spolupráci s Mestom Vrútky zvoláva verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ na deň 10.02.2021 o 16:00 hod. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Vrútocké Mobilné odberné miesto prechádza na objednávkový systém!

Oznamujeme verejnosti, že na základe požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR prechádza od utorka 26.1.2021 aj Mobilné odberné miesto (MOM)
v telocvični ZŠ Hany Zelinovej Vrútky povinne na objednávkový systém. Znamená to, že každá osoba, ktorá sa chce otestovať antigénovým testom na tejto MOM, sa musí vopred zaregistrovať na nasledovnom odkaze: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.

Syndikovať obsah