Verejná vyhláška - oznámenie

Dňa 11.7.2018, mesto Turany, ako určený stavebný úrad, vydalo rozhodnutie č. SU-382/1/2018, v ktorom navrhovateľovi, mestu Vrútky, povolilo umiestnenie stavby „IBV Vrútky-Kopanica, Urbanistický okrsok 003“. Uvedené rozhodnutie, Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, rozhodnutím č. OU-ZA-OVBP2-2019/004464/Rep zrušil a vec vrátil na opätovné prejednanie. Po doplnení podkladov, mesto Turany, ako určený stavebný úrad Okresným úradom Žilina - odborom výstavby a bytovej politiky, na uskutočnenie konania podľa § 119 odst.3 zákona č. 50/1976 Zb.

Vrútky navštívil predseda NR SR

Vo štvrtok 28. mája v popoludňajších hodinách navštívil mesto Vrútky na pozvanie primátora mesta Branislava Zacharidesa predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár. Po pracovnom rokovaní s primátorom venovanom problematike rozvoja bývania, dopravy a mobility spoločne navštívili viaceré lokality
v meste a diskutovali o možnostiach jeho rozvoja.

 
Pridelenie dotácií v zmysle VZN č. 7/2019

Z dôvodu predpokladaného zníženia daňových príjmov od štátu spôsobeného koronavírusom schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 12. mája 2020 v rámci rozpočtového opatrenia č. 2 krátenie výdavkov vo výške 145 700 EUR. Znížil sa aj rozpočet na dotácie záujmovým organizáciám. Aby však mládež mohla rozvíjať svoje športové nadanie v tradičných vrútockých športových kluboch, prerozdelilo mesto na tento účel sumu 4 100 € nasledovne:
* HK Kometa Vrútky: 1600 €
* Tenis klub Vrútky: 200 €
* TJ Sokol Vrútky: 300 €

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materských škôl (MŠ) a základných škôl (ZŠ)

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020, v zmysle platnej legislatívy, Mesto Vrútky ako zriaďovateľ materských škôl a základných škôl ROZHODLO od 1. júna 2020 otvoriť materské školy pre deti materských škôl, základné školy pre žiakov 1. až 5. ročníka základných škôl, školské kluby detí, školské jedálne.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR je určené všetkým osobám, ktoré sa k 26. máju 2020, 8:00 hod. nachádzajú z dôvodu prekročenia hraníc Slovenskej republiky v izolácii v zariadeniach určených štátom a nariaďuje sa im zdržať sa v tejto izolácii na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou eKaranténa na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.

Oznam o presunutí mobilného zberu papiera na iný termín

Oznamujeme občanom, že mobilný zber - papier realizovaný firmou Brantner Fatra s.r.o. sa vzhľadom na obmedzenia súvisiace s ochorením COVID 19 presúva na iný termín, ktorý bude zverejnený na našej stránke.

 

Podporte záchranu ojedinelej pamiatky: Mauzólea hrobky rodiny Rakovských v Rakove

Nadácia VÚB v rámci grantového programu Poklady Slovenska podporuje obnovu kultúrnych pamiatok. Grant do výšky 50 tis. EUR môže získať aj Mauzóleum Rakovských v Rakove. Podporiť svojim hlasom môžeme tento projekt do konca mája. Podporiť túto pamiatku môžete na uvedenom odkaze.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 25.5.2020 od 13:00 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava požiadala dňa 14.05.2020 o zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu: Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany, Vysunuté pracovisko SSÚD Žilina.

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Školskej jedálne, M. R. Štefánika 1, Vrútky

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Školskej jedálne, M. R. Štefánika 1, Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah