Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky v mesiaci jún

Z dôvodu dobre sa vyvíjajúcej epidemiologickej situácie rozširuje Mestský úrad Vrútky svoje pokladničné hodiny v mesiaci jún 2021. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021, kliknite tu.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a pozvánka na ústne pojednávanie

Róbert Stráňava, Horná 8, 038 61 Vrútky, podal na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, dňa 31.03.2021 žiadosť o stavebné povolenie na rodinný dom - prístavba a stavebné úpravy, na pozemku KN-C 1171/2,3 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2021 /streda/ o 13,30 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach na stav. úrade v kanc. č. 209 s následnou návštevou stavby.

CVČ Domino - prímestská rekreácia 2021

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu pod názvom: "Turcom krížom - krážom" - v dňoch 16.augusta - 20.augusta 2021. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Zmena vývozu mobilného zberu papiera a jedlých olejov a tukov

Oznamujeme občanom, že plánovaný mobilný zber papiera a jedlých olejov a tukov v dňoch 24.5.- 28.5.2021 sa mení na dni 2.6.-4.6.2021 podľa tabuľky v priloženom dokumente.

 

Upozornenie na podvody počas asistovaného sčítania obyvateľov, domov a bytov

Odbor prevencie kriminality KMV SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša informácie, rady a odporúčania určené najmä pre obzvlášť zraniteľné osoby v súvislosti s tým, ako sa nestať obeťou falošných sčítacích asistentov. V tejto súvislosti upozorňujeme na možné riziko výskytu nových druhov podvodov. Polícia už zaznamenala prípady, kedy sa asistované sčítanie pokúsili zneužiť podvodníci vydávajúci sa za falošných sčítacích asistentov.

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva Vám oznamuje, že dňa 25.2.2021 bola vyhotoviteľom programu starostlivosti o lesy - Slovenskou lesníckou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica predložená správa o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Martinské hole.

Informácia o predkladaní návrhov na ocenenie osobností a kolektívov

V zmysle VZN č. 11/2014 o udeľovaní ocenení mesta Vrútky môžu občania navrhnúť osobnosti, alebo kolektívy, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o dobré meno mesta Vrútky v rôznych oblastiach. Navrhujú sa nasledujúce ocenenia: Čestné občianstvo mesta Vrútky, Cena mesta Vrútky, Cena primátora mesta Vrútky, Pamätný list. Návrh na ocenenie je potrebné predložiť do 31. 5. 2021 písomne na mestský úrad Bc. Miriam Migátovej (referát kultúry a tlače) na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou č. 1 k VZN č. 11/2014

Mestský úrad sa od 17. mája vracia do štandardného režimu

Dovoľujeme si Vás informovať, že Mestský úrad Vrútky sa od pondelka, 17. mája 2021 vracia do štandardného režimu.


Hodiny pre styk s verejnosťou:

Okres Martin prechádza do ružovej, aktualizuje sa aj COVID AUTOMAT

Vzhľadom na priaznivo sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu prechádza okres Martin od pondelka 17.5.2021 do I. stupňa varovania (ružová farba). Zároveň Vláda SR aktualizovala COVID AUTOMAT, ktorý nadobudne účinnosť tiež v pondelok 17.5.2021. Aktualizovaný COVID AUTOMAT sa nachádza na tomto odkaze.

 

Syndikovať obsah