Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2012 kliknite tu.

 

Fotosúťaž "Zimné Vrútky cez objektív"

Mesto Vrútky vyhlasuje súťaž pre tvorivých fotografov "Zimné Vrútky cez objektív". Uzávierka súťaže je 10. januára 2013 do 12.00 hod.
Propozície prinášame v priloženom dokumente a prihlášku do súťaže nájdete tu.
Víťazná fotografia bude uverejnená na obálke časopisu Vrútočan 2/2013.

 

ŽOS–EKO Vrútky zhodnocuje staré autá, akumulátory, batérie a oleje

Zverejňujeme tlačovú informáciu o materiálovom zhodnocovaní opotrebovaných vozidiel, batérií, akumulátorov a pneumatík firmou ŽOS-EKO, s.r.o. Vrútky. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - ponuka záujmovej činnosti na október 2012

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2012. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznámenie o zmene - stavba diaľnice D1 Dubná skala - Turany

Zverejňujeme oznámenie o zmene vo výstavbe úseku diaľnice D1 Dubná skala - Turany. Pre viac informácií si pozrite pripojený dokument.

 

Október - mesiac úcty k starším

Mesto Vrútky v spolupráci s poslancom MsZ Michalom Kuricom Vás pozývajú pri príležitosti mesiaca úcty k starším na podujatie Deň seniorov dňa 12. októbra 2013 (sobota) o 16. h. v Kine 1. máj.
Vstup je voľný a navyše každý účastník bude zaradený do zlosovania o zaujímavé ceny.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2012 kliknite tu.

 

Zverejnenie zámeru prenechania nehnuteľného a hnuteľného majetku do nájmu

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s majetkom mesta Vrútky č. 10/2009 V zmysle §9a) ods. 9 písm. c) Mesto Vrútky zverejňuje zámer prenechania nehnuteľného majetku Mesta Vrútky ako prípad hodný osobitného zreteľa. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

 

Autorská výstava Marcely Pajurkovej

Mesto Vrútky a Turčianske kultúrne stredisko Vás pozývajú na autorskú výstavu obrazov a fotografií Marcely Pajurkovej dňa 22. októbra 2012 (pondelok) o 16. h.
v Kine 1. máj.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.
 

Spisovateľka Bea Bazalová vo Vrútkach - nový termín besedy

Mestská knižnica Hany Zelinovej Vás pozýva na besedu a autogramiádu so spisovateľkou Beou Bazalovou dňa 11. októbra 2012 (štvrtok) o 16,30 h.
v sobášnej sále MsÚ.
Pôvodný termín besedy uvedený v časopise Vrútočan 23.10.2012 bol zmenený kvôli rokovaniu MsZ.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah