Veľký detský karneval

Mesto Vrútky, dňa 26. februára 2020 o 16. hod., pozýva všetky deti v maskách na karneval do Kriváňa. O zábavu sa postarajú postavičky Mickey a Minnie. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Oznam o výpadku verejného osvetlenia na ulici Karvaša a Bláhovca

Oznamujeme občanom Mesta Vrútky, že na ulici Karvaša a Bláhovca (nad konečnou zástavkou MHD), z dôvodu pádu stromu a následného porušeného vzdušného vedenia SSE, je výpadok verejného osvetlenia. Na odstránení predmetnej poruchy sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Oznam - skúška sirén

Dňa 14. februára 2020 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti - EIA k navrhovanej cyklotrase - úsek Strečno Lipovec, Vrútky

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, na úseku EIA ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy, doručil na MsÚ Vrútky v zmysle platnej legislatívy záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti "Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18", navrhovateľa Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a ÚP, Žilina.

Výzva občanom - používanie reflexných prvkov

Vzhľadom na elimináciu dopravných nehôd za účasti chodcov, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyzýva občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujú po ceste za zníženej viditeľnosti, najmä v ranných a večerných hodinách. Celý text výzvy si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 11.2.2020 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ing. Ladislav Jantulík, Žilina, podal na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa, v zmysle platnej legislatívy, dňa 21.8.2019 žiadosť o dodatočné povolenie rozostavanej stavby: Prístup k pozemkom chatovej osady Pod Dolinky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy povoľuje túto stavbu ako dočasnú stavbu na dobu 20 rokov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

História lyžovania v Turci

Srdečne Vás pozývame 11. februára 2020 o 10:00 hod. do Kultúrnej sály Kriváň na besedu spojenú s výstavou pod názvom História lyžovania v Turci. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Podajte si žiadosť o dotáciu

V zmysle VZN č. 7 /2019 o poskytovaní dotácií bude aj tento rok mesto prideľovať dotácie v oblasti sociálnej, kultúry, športu a školstva. Žiadosti sa predkladajú v zmysle Prílohy č. 1 tohto VZN do podateľne Mestského úradu do 31. januára 2020 v zapečatenej obálke s nápisom „Žiadosť o dotáciu“ s uvedením oblasti, z ktorej sa dotácia žiada. Predložené žiadosti posudzujú príslušné komisie MsZ a to do 15. marca príslušného roka. Primátor mesta do 30.

Syndikovať obsah