Verejná vyhláška - oznámenie

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava v konečnom zastúpení spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, doručil dňa 01. 06. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, podanie v zmysle platnej legislatívy, označené ako „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ s názvom „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové“.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť MIG - TRADE s.r.o., Kvetná 1506, Rovinka 900 41, IČO 46 641 939, v zastúpení splnomocneným zástupcom spol. UNIKO, s.r.o., Partizánska 6093/12A, Michalovce 071 01, IČO 45966061, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením "Polyfunkčný objekt - CITY PARK", na parcelách v k.ú. Vrútky, na ktorý bolo vydané stavebné rozhodnutie Mestom Vrútky. Mesto Vrútky po posúdení a preskúmaní žiadosti rozhodol o povolení zmeny.

Oznam - skúška sirén

Dňa 11. júna 2021 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických a elektronických sirén“ civilnej ochrany.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 15.6.2021, 17.6.2021, 23.6.2021 a 24.6.2021 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul. Lesná 31, Vrútky v zastúpení OSBD Martin, Kozmonautov 35, Martin, v zastúpení splnomocneným zástupcom Irenou Škrovinovou, Severná 3895/5, 036 01 Martin, podali na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie: „Obnova bytového domu Lesná 31, Vrútky“ na parcele č. KN 1233/4 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy rozhodlo o povolení stavby.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená spoločnosťou STATEL, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, dňa 26.10.2020 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia umiestnení stavby: „FBTS_MT_VRU_Martin Vrútky-optická prípojka“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky, na parcelách v k.ú. Vrútky.

Verejná vyhláška-pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

Podľa § 34 ods. 2, 3 a 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov spoločnosť Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava v spolupráci s mestom Vrútky zvoláva verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ na deň 30.06.2021 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu vo Vrútkach, Námestie S. Zachara 4, Vrútky.

Verejná vyhláška- oznámenie o zaslaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti

Dňa 10.12.2020 bol na MsÚ vo Vrútkach od Ministerstva životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvom na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručená správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ od navrhovateľa Metrostav a.s., - organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava.

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať a prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle platnej legislatívy o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja a prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Nové knihy v ponuke Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej pre čitateľov pripravila knižné novinky, v ktorých môžete zažiť drámu, lásku, strach i napätie. Nech sa páči, ste u nás srdečne vítaní!

 
Syndikovať obsah