Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Referát správy bytov Mesta Vrútky upozorňuje žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, že lehota podania na zaradenie do poradovníka na rok 2023 končí 31.10.2022. Daný termín je platný aj pre žiadateľov na obnovu žiadosti o pridelenie nájomného bytu.

 

Jesenný vývoz objemných odpadov

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jesenného vývozu objemných odpadov vo Vrútkach.

 

Pozvánka na septembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v pondelok 26.9.2022 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o predaji mimo dražby

Notárka JUDr. Viera Školníková, Záborského 2, 036 01 Martin, ako súdny komisár na základe poverenia zo dňa 8.2.2019, poverená Okresným súdom Martin vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi Vladimírovi Šimkovi v rámci likvidácie dedičstva, ktorú súd nariadil uznesením Okresného súdu v Martine, ponúka záujemcom na nadobudnutie vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísanej u Okresného úradu Martin.

Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt alebo sídlo adresáta, v zmysle platnej legislatívy Mesto Trenčín doručuje písomnosť verejnou vyhláškou. Viac si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Príspevok na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci plánu obnovy poskytuje príspevok na obnovu rodinných domov.
Príspevok môžete použiť na zateplenie domu, strechy, výmenu okien a iné opatrenia. Najbližšia regionálna kancelária, kde vám odborne poradia, je v Žiline na ulici Dolný Val 178. Viac informácií sa dozviete na webstránke: www.obnovdom.sk alebo telefonicky na bezplatnej Zelenej linke 0800 144 440.

 

V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých

Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizuje od 5. septembra 2022 do 31. marca 2023 zber dát v rámci medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta. Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o zaslaní správy o hodnotení strategického dokumentu a oznámenie o začatí verejného prerokovania

Dňa 12.09.2022, bola na MsÚ vo Vrútkach od Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, doručená správa o hodnotení strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021-2027“ od obstarávateľa Okresný úrad Žilina, OSZP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek ŠVS.

Verejná vyhláška - oznámenie o zaslaní záverečného stanoviska

Dňa 12.09.2022, bola na MsÚ vo Vrútkach od Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, doručené záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ od obstarávateľa Žilinského samosprávneho kraja.

Verejná vyhláška - Oprava chyby v rozhodnutí

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice v zmysle platnej legislatívy, vydalo dňa 15.07.2022 rozhodnutie pod č. 26511/2022/SCDPK/75389, ktorým povolilo časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov na stavbe Diaľnice D1 Dubná Skala - Turany. Špeciálny stavebný úrad týmto v zmysle platnej legislatívy opravuje chybu v písomnom vyhotovení vyššie uvedeného rozhodnutia.

Syndikovať obsah